నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Thursday, December 13, 2012

అక్షరాలు

అన్ని మెలికలు నావల్లకాలేదు 
తిప్పి రాయడానికి 
అనంత మైన ఓపిక నాకు లేకపోయింది 
అన్ని సార్లు దిద్దడానికి 
ఓ వైపు చెడుగుడు 
మరో వైపు క్రికెట్టు 
అబ్బో అప్పట్లో అవే మన నేస్తాలు 

ఓ గుప్పెడు అక్షరాలు  జేబులో వేసుకుని 
నేమరేసుకున్దామని ఆలోచనేలేదు 
ఓ పుంజీడు  పాఠాలు బట్టీయం  వేసి 
బతుకులో సాగుదామనే కోరికా లేదు 
అదో లోకం నిర్లిప్తంగా ..నిస్తేజంగా 

కొన్ని వందల కోణాల ఆలోచనలు 
త్రికోణమితి తప్పించుకునేందుకు 
భారమితి ,పాదరసం ఇవేమీ ఎక్కలేదు 
అక్కరకు రాని చుట్టమనే భావన నాకు చదువంటే  
తెలీనేలేదు నాకు చదువంటే 
విరుతించే ప్రణవ నాదం అని 

గుప్పెట్లో  ఇసకమాదిరి 
జీవితం చేతి వేళ్ళ సందు లోనుంచి 
జారిపోతుంటే 
అక్షరాలూ నేర్పించే పాఠాలు 
ఎంత విలువైనవో అర్ధం ఐంది ఇప్పుడు 

భారమైన బతుకు లోనుంచి పుట్టిన మాట 
హటాత్తుగా అక్షరాన్ని గుర్తు చేసింది 
స్పష్టంగా అగపడుతున్నాయి ఆ రోజున 
నేను తిప్పలేని మెలికలు 
లేని ఓపిక తెచ్చుకుంటున్నాను 
రాసిన అక్షరాలనే మళ్లి మళ్లి రాసి 
శరాలుగా  మార్చి సంధించేందుకు కవిగా 

బల్ల నల్లదే సుద్దముక్క తెల్లదే 
కాని అదే అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టే రవికిరణం 
"ఇప్పుడు జీవితాన్ని ఇస్తున్నాయి 
ఎప్పుడో  దిద్దుకున్న అక్షరాలు "

No comments:

Post a Comment