నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Saturday, September 1, 2012

ఈ గతం నాదేనా


నా జీవిత పుస్తకం లో 

నాకే తెలియని పుటలెన్నో

నేను రాయని అక్షరాలు

నా జీవితాన్ని చూపుతుంటే 

ఆశ్చర్యం గా అవలోకిస్తున్నా

ఈ గతం నాదేనా అని 

ప్రతీ పేజి తిరగేస్తున్నా 

నాకు నేను కనిపించక  పోనా అని 

No comments:

Post a Comment