నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Tuesday, August 28, 2012

మనం మానవులం

నింగి కింద 
నేలకి పైన
మద్యలో నిండిన జాతి
మనం మానవులం  !

నిరాశా నిస్పృహల మద్య 
సావాసం చేస్తూ 
తన చుట్టూ తానే గిరి గీసుకునే 
సామాజిక స్నేహితులం  

ఆశావాది ఒకడు ,నిరాశావాది ఒకడు 
పుర్రెకో బుద్ది,జిహ్వకో రుచి అనుభవించే 
ఆస్వాదకులం

అబద్దాల జీవితం లో అనుమానపు 
అగ్గిపుల్ల వెలిగించి నిజాన్ని వెతికే 
మేథావులం

మనిషికో దేవుణ్ణి చేసుకుని 
మురిసిపోయే ఆధ్యాత్మీకులం 
వీరుచాలక బాబాల్ని నెత్తి కేత్తుకునే
మూడ భక్తులం 

మనిషికో జెండా గ్రూప్ కో  అజెండా 
దేశానికో ఆరాటం  గెలవాలని అణచాలని
స్కాముల్ని,స్కీముల్ని నమ్మేసి 
వోట్లేసే మర యంత్రాలం 

నేరం చేసేది మనమే తీర్పు  చెప్పేది మనమే 
సుఖం మనకే దుఖం మనకే 
జన్మ మనకే ,చావుమనకే 
పాపం చేసేది మనమే 
ఫలితం  అనుభవించేది మనమే 

మనకి మనమే దిశ నిర్దేశం 
మనమనసే మనకి దిక్సూచి 
నచ్చినట్టుగా సాగిపోదాం 
సర్వమానవ సమ్మేళనంలో 
కలిసి సాగుదాం మానవత్వపు 
బావుటాని మనిషి మనిషి 
భుజం పై మోస్తూ 

No comments:

Post a Comment