నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Saturday, July 28, 2012

ఉషోదయ నర్తనం


                                             నా నిశి యవనికపై 
                                             నీ ఉషోదయ నర్తనం 

No comments:

Post a Comment