నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Friday, July 13, 2012

కట్న దాహం

                                  తోరణాలే ఇంకా వాడలేదు 
                                ఇంటికొచ్చిన దీపం ఆరింది కట్నం గాలికి 

No comments:

Post a Comment