నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Wednesday, July 11, 2012

నీ గుండెలో చోటిస్తావని

                                       నీ గుండె  గుమ్మంలో కాపలా 
                                      కరుణించి కాస్త నీ గుండెలో చోటిస్తావని 

No comments:

Post a Comment