నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Friday, July 13, 2012

నీతలపుల నాట్యం


                                   పిచ్చి అంటున్నారు పిచ్చివాళ్ళు
                                   నీ తలపులతో నేను నాట్యం చేస్తుంటే 

No comments:

Post a Comment