నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Friday, July 13, 2012

శిక్ష

                                                     భరించలేని శిక్ష 
                                నువ్వు నాతొ లేని వొంటరితనం 

No comments:

Post a Comment