నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Wednesday, February 13, 2013

రాతి సమాధి                                             రాతి సమాధి ఆస్వాదిస్తుందా

                                           అంజలి గా  రాలిన పూల సువాసనలని

No comments:

Post a Comment