నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Thursday, December 20, 2012

పండగ నాడుఆశల దారాలు  పేని కొత్త బట్టలు 

వేసుకుందామని ఆశ 
ఈ ఒక్క నాడైనా మసిబారిన మట్టికుండలో 
కొన్ని మెతుకులైనా వండాలని ఆశ     

ఎండకి ,ఎండిన నేలకి మధ్య నలుగుతున్న
పాదాలకి తొడుగులు తొడుగుదాం అని ఆశ 
ఈ ఒక్క నాడైనా పది దినాల క్రితం వెలిగించిన పొయ్యిలో 
రంగు చమురు పోసి వెలుగు రేఖల్ని వెలిగించాలని ఆశ 

ఈటెల్లాంటి మాటలు ఇరుగు పొరుగు నుంచి 
ఆసామి కాడికెళ్ళి  పుస్తేలైన తాకట్టు పెట్టి ఆశలన్నీ పండించుకోవాలని 
ఈ ఒక్కనాడైనా ఏడ్చి ఏడ్చి డొక్కలు ఎండిపోయిన 
బిడ్డల కడుపు నిండా కొన్ని మెతుకులు నింపుదాం అని ఆశ 
ఒక్కనాటి వెలుగు కోసం పుస్తేలమ్మితే 
ఇంటిదాని కళ్ళలో నాపై కోపం 
ఈ ఒక్క నాడైనా ఆ కోపాన్ని కరిగించేసి ఇక 
ఎప్పటికి చూడకూడదనే ఎండమావి ఆశ 

పండగంటే పండగే ................
పేదోడికి కూడా పట్టెడన్నం పెడుతుంది ఆ పూట 
కొన్ని బతుకులు అంతే కొన్నిన్టికోసం ఎదురు చూస్తూ 
కొన్ని త్యజిస్తూ 
పండగ తెల్లరినుంచి అప్పిచ్చిన ఆసామి తిట్లని భరిస్తూ 

మళ్లి ఎదురు చూపు పండగ కోసం 
మా కళ్ళలో వేయి దీపాల కాంతి కోసం 
అదే ఆశలో ................................

No comments:

Post a Comment