నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Saturday, August 25, 2012

వాన చినుకు

చల్లగా తడుముతోంది ఒక వాన చినుకు 
మెత్తటి మట్టిని ఆత్మీయం గా 
ఎక్కడో వాన చినుకు ఇక్కడికి వస్తోంది అతిధిగా 
ప్రకృతి ఆహ్వానిస్తోంది తనలో కలుపుకోవడానికి చినుకుని 
ఎన్నాళ్ళో వేచి చూసిన అనుభవం ప్రకృతి ది
ఏడిపించి మురిపించే దరి జేరే ఉద్దేశం చినుకుది
ఎంత ఏడిపించినా, వూరించినా చినుకు వస్తే మాత్రం 
తనలో కలిపేసుకుని ఆహ్వానిస్తుంది ప్రకృతి 
అపురూప ఆత్మీయ సంగమం అది 

తనొస్తే పులకరింత , అదేదో గిలిగింత 
రంగు మార్చుకుంటుంది ప్రకృతి 
అప్పటి వరకు మొహం మాడ్చుకున్నా సరే 
గట్టి నేల చినుకు పడితే చిత్తడి గా మారుతుంది 
ప్రేమికుని ఒదార్పులో కరిగే ప్రేయసి మనసులా 

ఎదురుచూపులోని ఆత్రం ప్రకృతిలో 
కలవాలనే తొందర వాన చినుకులో 
అనుబంధాల కలయిక ఈనాటిది కాదు 
ఆబంధం అజరామరం మట్టి వాసనంత 
ఆహ్లాదం,నెమలి నాట్యమంత అందం.

No comments:

Post a Comment