నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Monday, July 23, 2012

పూల కన్నీరు


                                  పూల కన్నీరు అత్తరై గుభాళిస్తుంది 

No comments:

Post a Comment