నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Saturday, July 28, 2012

పువ్వుల భాష


                                           పువ్వుల భాష నేర్చుకుంటున్నా
                                      విరిసినా,వాడినా మౌనంగా ఉండేందుకు 

No comments:

Post a Comment