నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Wednesday, July 11, 2012

ప్రాణం నువ్వే

                                        ప్రాణం పోవడం అంటే ఇదా 
                                       నువెళ్ళిపోతుంటే  తెలిసొచ్చింది 

No comments:

Post a Comment