నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Wednesday, July 11, 2012

నా ప్రేమకు నీ మనసు కొమ్మ


                                   రెక్కలొచ్చిన నా ప్రేమకు 
                                    సేద తీర్చింది నీ మనసు కొమ్మ 

No comments:

Post a Comment