నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Monday, July 23, 2012

ఎదగాలనే ఆరాటం

  
ఎక్కడికో ఎదగాలనే ఆరాటం 
ఎందరికో స్ఫూర్తి నీ ప్రయత్నం 
తీరం పైకి నీ దండయాత్ర అలుపెరుగని 
యోధుడిలా
తీరం అందలేదని ఆవేశపడకు 
నింగి దొరకలేదని తొందరపడకు 
నీటి అణువులన్నీపోగేసి సైన్యం గాచేసి
నువ్వు చేసే నిరంతర యుద్ధం
మానవాళికి నిరంతర పాఠం
సమస్యను ఎదురుకునేందుకు
ఆకాశమే నీ హద్దు దాన్ని ఎప్పుడు చెరపొద్దు
సాగిపో విహంగమై నింగిదాక
చేరుకుంటావు నీ తీరం అనే ప్రేయసిని
నీ నిరంతర అలల ముట్టడిలో

No comments:

Post a Comment