నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Wednesday, July 11, 2012

విరహాల వనవాసం                                      నీకేం మత్తు చల్లి పోతావ్ 
                                      విరహాల వనవాసం మాకేగా చందమామ 

No comments:

Post a Comment