నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Friday, July 13, 2012

ఏమి బాలేదు

                                          ఏంటో ఒంటరితనం అంట 
                                        నువ్వు లేకుండా ఏమి బాలేదు 

No comments:

Post a Comment